Empiria Szkolenia Dla Kobiet
Strona główna Artykuły Artykuły dla Twojej firmy Preferencyjne składki ZUS dla nowych Firm przez dwa lata - a co dalej?
Preferencyjne składki ZUS dla nowych Firm przez dwa lata - a co dalej?
Preferencyjne składki ZUS dla nowych Firm przez dwa lata - a co dalej?
autorem artykułu jest Marta Nowostawska

Wprowadzenie ulgi od sierpnia 2005 r. - na podstawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248), spowodowało, że około 400 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Osoby podejmujące działalność po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy mogą oczywiście zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne, czy chorobowe i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu i w większości wybierają tzw. promocyjny ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne i rentowe) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa obniża znacząco minimalną stawkę ZUS od prowadzących działalność gospodarczą. Oczywiście składki na ubezpieczenia społeczne to nie wszystko. Jest jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne - już jednakowa zarówno dla "starych", jak i nowych Przedsiębiorców.

Popularność ulgi wynika z tego, że osoba rozpoczynająca działalność ponosi o wiele niższe koszty. Przedsiębiorca niekorzystający z ulgi płaci średnio miesięcznie na ubezpieczenia społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), do Funduszu Pracy i na składkę zdrowotną ok. 780 zł. Z kolei osoba korzystająca z ulgi płaci niewiele ponad 300 zł. Tak więc miesięcznie młody Przedsiębiorca oszczędza ponad 476 zł, a w ciągu dwóch lat prawie 11,4 tys. zł. Jak wynika z najnowszych danych ZUS, już 301,5 tys. osób rozpoczynających działalność gospodarczą korzysta z możliwości opłacania prawie trzykrotnie niższych składek do ZUS. Uwzględniając dodatkowo osoby, które założyły firmę dwa lata temu i skończył im się już dwuletni okres preferencji można przyjąć, że dzięki istnieniu ulgi prawie 400 tys. osób założyło firmy.

Po zakończeniu okresu upoważniającego do płacenia niskich składek (promocyjny ZUS można płacić jedynie przez 24 miesiące) Przedsiębiorca przechodzi na składki ZUS w wysokości ok. 780 zł miesięcznie. I tu dla wielu z nich zaczyna się problem, ponieważ zetknięcie się z pełnymi składkami dla wielu Firm oznacza ich likwidację. Okres dwóch lat, w którym Przedsiębiorca opłaca preferencyjny ZUS, okazuje się dla części z nich zbyt krótki na rozwinięcie biznesu, przynoszącego znaczne dochody. Firmy takie jeszcze nie są w stanie poradzić sobie z prawami rządzącymi rynkiem, czy chociażby z dłużej działającą i bardziej doświadczoną konkurencją.

Jak dokonać przerejestrowania w ZUS aby skorzystać z optymalnej formy ubezpieczenia?
Przedsiębiorca opłacający składki na ZUS w pełnej wysokości, a posiadający dodatkowo zatrudnienie na umowie o pracę nakładczą, może dokonać optymalizacji składek na ZUS, poprzez przerejestrowanie ubezpieczeń w ZUS-ie.

Możliwość zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jasno wynika z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadza pewne reguły w przypadku podlegania ubezpieczeniom z kilku tytułów ubezpieczeń. W niektórych przypadkach pozwala na wybór jednego tytułu ubezpieczenia, zwalniając z obowiązku odprowadzania składek od pozostałych (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Takie właśnie regulacje są określane są jako zbieg tytułów ubezpieczeń. Warunkiem skorzystania z takiego zbiegu ubezpieczeń jest zatrudnienie Przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę nakładczą, z tytułu której z wynagrodzenia Pracownika odprowadzane są składki ZUS (dodatkowo Przedsiębiorca musi odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną). Przedsiębiorca zatrudniony w oparciu o pracę nakładczą ma możliwość wyboru tytułu ubezpieczenia.

Jak tego dokonać?
Aby skorzystać ze zbiegu ubezpieczeń, należy zawrzeć z Pracodawcą (Nakładcą) umowę o pracę nakładczą. Pracodawca na termin 7 dni na zarejestrowanie nowego Pracownika do ZUS-u.
W ZUS-ie zaś Przedsiębiorca musi złożyć następujące dokumenty:
1. ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego). Należy pamiętać, by data wyrejestrowania była równoznaczna z datą zarejestrowania przez Pracodawcę na podstawie umowy o pracę nakładczą, aby uniknąć płacenia składek za okres trwający pomiędzy tymi terminami;
2. ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;

Przedsiębiorca, który przy wystąpieniu takiego zbiegu ubezpieczeń dobrowolnie, na własny wniosek dokona przerejestrowania w ZUS i jako podstawę do ozusowania wskaże tą właśnie umowę o pracę nakładczą, zgodnie z prawem i przepisami będzie zwolniony z obowiązku opłacania pełnego ZUS-u ze swojej działalności gospodarczej. Od tej pory będzie od swojej działalności płacił jedynie składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie pozostałe składki na ZUS będą odprowadzane z zakładu pracy przez jego nakładcę. Przepisy jasno regulują te kwestie i fakt ten nie budzi żadnych wątpliwości. Rozwiązania i pomoc we właściwym wypełnianiu druków znajduje się na stronie www.maly-zus.pl.
Zgodnie z podpisywaną umową o pracę nakładczą, każdemu zatrudnionemu Pracownikowi na koniec danego miesiąca przysługuje stosowne wynagrodzenie, a od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie do ZUS.

Pracodawca w stosunku pracy nakładczej – którego wybrać?
(Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub szukają dodatkowego źródła dochodu).

W sytuacji, gdy Pracownik (Wykonawca pracy nakładczej) nie jest zadowolony ze współpracy z dotychczasowym Pracodawcą (Nakładcą), a równocześnie nie chce utracić dodatkowego źródła dochodu, który jest podstawą jego ozusowania, może zmienić Pracodawcę bez konieczności zgłaszania tego faktu w ZUS-ie. W momencie rozwiązania umowy o pracę nakładczą z dotychczasowym Pracodawcą, należy mieć na uwadze fakt, aby nowy Pracodawca zdążył dokonać rejestracji do ZUS-u nowego Pracownika. Dlatego umowa o pracę nakładczą z nowym Pracodawcą musi zostać zawarta w takim terminie, by Pracownik nie utracił trwającego ubezpieczenia (w przypadku osób indywidualnych) oraz aby uniknąć płacenia obowiązkowych składek za okres trwający pomiędzy rozbieżnymi terminami (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Przedsiębiorca nie zawiera umowa o pracę nakładczą tylko po to, aby wykorzystać zbieg tytułów do ubezpieczenia ubezpieczeń i w konsekwencji wejść na niski ZUS. Dlatego należy wystrzegać się sytuacji, kiedy Przedsiębiorca specjalnie i z pełną świadomością doprowadza do zawarcia umowa o pracę nakładczą jedynie po to, by uzyskać niskie składki na ZUS a samej umowy w ogóle nie zamierza realizować. Jeżeli ZUS wykaże pozorność takiej umowy, jest uprawniony do jej podważenia i unieważnienia. Bardzo ważne jest zatem, aby Przedsiębiorca świadomie i jasno określił sobie cel jej zawarcia i po jej podpisaniu, sumiennie ją realizował.


Zgoda na publikację bez zmiany linków.

--
Marta Nowostawska
[b]www.maly-zus.pl
praca nakładcza
działalność gospodarcza
optymalizacja kosztów ZUS[/b]

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl